Η ουσία και οι λειτουργίες του κράτους είναι οι κύριες κατευθύνσεις της δραστηριότητάς του στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Συντελούνται με εγγενείς μεθόδους και σε χαρακτηριστικές μορφές.

Οι εσωτερικές λειτουργίες του κράτους είναι οι κύριες κατευθύνσεις της δραστηριότητάς του στην επίλυση εσωτερικών καθηκόντων. Έτσι, χαρακτηρίζεται η εσωτερική πολιτική.

Οι κύριες εσωτερικές λειτουργίες του κράτους χωρίζονται σε κανονιστικές και προστατευτικές.

Τα πρώτα αποσκοπούν στη διαμόρφωση ενός κοινούτην παραγωγή, τις αξιοπρεπείς συνθήκες για το σχηματισμό μιας πλήρως ανεπτυγμένης προσωπικότητας και ολόκληρης της κοινωνίας, καθώς και την οργάνωση της οικονομίας στη χώρα. Οι ρυθμιστικές εσωτερικές λειτουργίες του κράτους περιλαμβάνουν τον κοινωνικό, οικονομικό, οικονομικό έλεγχο, ιδεολογικό, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό.

Τα οικονομικά καθήκοντα περιλαμβάνουν τη διασφάλισητην κανονική ανάπτυξη και λειτουργία του οικονομικού τομέα. Η επίλυση αυτών των καθηκόντων περιορίζεται στη σύσταση και εκτέλεση του προϋπολογισμού, την παροχή ίσων όρων για την εργασία των διαφόρων μορφών ιδιοκτησίας. Επιπλέον, οι οικονομικές εσωτερικές λειτουργίες του κράτους περιλαμβάνουν επίσης τον ορισμό της στρατηγικής της οικονομικής ανάπτυξης στην κοινωνία, τη δημιουργία νομικών βάσεων, την προώθηση των πολιτικών τιμολόγησης, τις επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Η επίλυση κοινωνικών προβλημάτων είναι ασε ένα συγκρότημα που στοχεύει στην παροχή βοήθειας και υπηρεσιών σε μέλη της κοινωνίας. Ταυτόχρονα, λαμβάνονται μέτρα για την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών του πληθυσμού, διατηρείται το απαραίτητο βιοτικό επίπεδο, διασφαλίζονται οι βέλτιστες συνθήκες εργασίας και οι μισθοί. Επιπλέον, οι κοινωνικές λειτουργίες περιλαμβάνουν την παροχή αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης για πολίτες οι οποίοι, για αντικειμενικούς λόγους, δεν μπορούν να εργαστούν πλήρως (συνταξιούχοι, άνεργοι, άτομα με ειδικές ανάγκες).

Τα καθήκοντα του δημοσιονομικού ελέγχου είναιτη λογιστική και τον προσδιορισμό του εισοδήματος του πληθυσμού, τη φορολογία. Οι φόροι του πληθυσμού προορίζονται για την κάλυψη των δαπανών που απαιτούνται για τη διατήρηση της κρατικής συσκευής, την ανακατανομή του εισοδήματος μεταξύ διαφόρων κατηγοριών του πληθυσμού, τη διασφάλιση της ελπιδοφόρας πολιτιστικής, οικονομικής και άλλης ανάπτυξης της χώρας. Η αποτελεσματική ανάπτυξη των σχέσεων της αγοράς είναι δυνατή μόνο με βάση ένα σταθερό φορολογικό σύστημα. Έτσι, η εκπλήρωση των παραπάνω καθηκόντων είναι η πραγματοποίηση των αντίστοιχων εξουσιών της κρατικής εξουσίας. Ταυτόχρονα, η σημερινή οικονομία της αγοράς απαιτεί να θεωρούνται αυτά τα καθήκοντα ως ειδικές δεσμευτικές σχέσεις μεταξύ των φορολογουμένων και των αρχών.

Η πολιτιστική και εκπαιδευτική λειτουργία καλείταινα εξασφαλίσουν το εκπαιδευτικό και πολιτιστικό επίπεδο των πολιτών, χαρακτηριστικό μιας πολιτισμένης κοινωνίας. Ταυτόχρονα δημιουργούνται συνθήκες για τη συμμετοχή του πληθυσμού στην πολιτιστική ζωή, τη χρήση των επιτευγμάτων και των πολιτιστικών ιδρυμάτων.

Η εκπλήρωση των ιδεολογικών καθηκόντων συνίσταται στην υποστήριξη μιας συγκεκριμένης ιδεολογίας, στη διατήρηση του πολιτισμού, στην οργάνωση της εκπαίδευσης.

Οι προστατευτικές εσωτερικές λειτουργίες του κράτους είναι η προστασία των ελευθεριών και των δικαιωμάτων των πολιτών, η τήρηση του νόμου και της τάξης, η νομιμότητα και άλλες σχέσεις που ρυθμίζονται και θεσπίζονται από το νόμο. Αυτά περιλαμβάνουν:

  1. Ένα έργο επιβολής του νόμου που αποσκοπεί στην ενίσχυση της έννομης τάξης και του κράτους δικαίου στη χώρα. Η εκπλήρωση αυτής της λειτουργίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την τήρηση των ελευθεριών και των δικαιωμάτων ενός πολίτη και ενός ατόμου.
  2. Οι περιβαλλοντικοί στόχοι είναι να διασφαλιστεί το νομικό καθεστώς της διαχείρισης της φύσης. Αυτή η λειτουργία καθίσταται πολύ σημαντική στη σύγχρονη ζωή, ειδικά στις ανεπτυγμένες χώρες.
  3. Τα πολιτικά καθήκοντα υλοποιούνται στα αρμόδια όργανα εξουσίας, μέσω των οποίων παρέχεται η δημοκρατία και ο άμεσος αντίκτυπος της κρατικής εξουσίας.
  4. </ ol </ p>